ข่าวประชาสัมพันธ์/กิจกรรม (Activity)

หน้าหลัก » ข่าวประชาสัมพันธ์

2021-08-01 10:23:30

กิจกรรมวันพระ

วันนี้ วันพระแรม 8 ค่ำ เดือน 8 ชุมชนคุณธรรมบ้านท่าเรือ ร่วมกันทำบุญตักบาตร บริจาคทาน รักษาศีล ฟังเทศน์ ถวายภัตตาหารเช้าและปัจจัยไทยธรรม แด่พระสงฆ์-สามเณร ณ วัดศรีโพธิ์ชัย 1ส.ค.64 ในการนี้ได้ฟังเทศน์จากพระมหาเอกฉันท์ เอกคฺคจิตฺโต เจ้าอาวาสวัดศรีโพธิ์ชัย ได้กล่าวถึงอริยสัจ คือ ความจริงอันประเสริฐ 4 อย่าง คือ ทุกข์ สมุทัย นิโรธ มรรค คือหลักธรรมที่พระพุทธเจัาได้ตรัสรู้ และให้ระลึกถึงมรณสติอยู่เนืองๆ ระลึกถึงพระพุทธ. พระธรรม และพระสงฆ์เป็นสรณะ